เลือกเรียนต่ออังกฤษในระดับอุดมศึกษา เพื่อความก้าวหน้าของผู้เรียน

เรียนต่ออังกฤษ ปริญญาตรี
อายุ 18 ปีขึ้นไป ระยะเวลาเรียน 3-4 ปี แต่ละปีการศึกษาแบ่งเป็นสองหรือสามเทอมผู้สำเร็จหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรปริญญาตรี นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชาในสาขา และเข้าสอบปลายภาค
ปริญญาตรีในอังกฤษแบ่งเป็นสายวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ใช้เวลาเรียนสามหรือสี่ปี ระหว่างหลักสูตร นักศึกษาต้องศึกษาจนสำเร็จวิชาตามสาขาที่เรียน ก่อนสำเร็จการศึกษานักศึกษาต้องเข้าสอบปลายภาคเสียก่อน การสมัครเข้าศึกษาระดับนี้ของนักศึกษาต่างชาติต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (IELTS 6.0 ขึ้นไป) และศึกษาในระดับมัธยมเพิ่มเติมอีกหนึ่งปี หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ University Foundation Year หรือผลสอบ A-Level ที่ได้คะแนนสูง

เรียนต่ออังกฤษ ปริญญาโท
อายุ 21 ปี ขึ้นไป หลักสูตร 1-2 ปี นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชาตามที่กำหนด เขียนวิทยานิพนธ์ และสอบปลายภาค ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสามารถศึกษาต่อปริญญาเอกได้
นักศึกษามหาวิทยาลัยสามารถศึกษาต่อหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโทโดยทั่วไปประกอบด้วยสายศิลปศาสตร์ (MA) และสายวิทยาศาสตร์ (MSc.) แต่หลักสูตรปริญญาโทที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคือ Masters in Business Administration (MBA) ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาโทที่ใช้เวลาศึกษาหนึ่งถึงสองปี และประกอบด้วยการสอบและวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษา
สำหรับหลักสูตรปริญญาโทบางหลักสูตร กำหนดให้ผู้เรียนต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง บางหลักสูตรผู้สมัครต้องประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยหนึ่งหรือสองปีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น เช่น ผู้สมัครมีคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาประวัติศาตร์ แต่ผู้สมัครมีความประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาตร์ ผู้สมัครสามารถเรียนหลักสูตรเปลี่ยนสาขาวิชาหรือเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับปริญญาโท (Pre-Master) ซึ่งเป็นการวางพื้นฐานความรู้เบื้องต้นของสาขาวิชานั้นๆให้แก่ตัวผู้สมัครเอง เพื่อให้ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาโทต่อไปได้

นักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์เข้าร่วมหลักสูตรปริญญาโท โดยทั่วไปต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (IELTS 6.5) สำหรับหลักสูตร MBA ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสองปี

เรียนต่ออังกฤษ ปริญญาเอก
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพชั้นสูงบางประเภทต้องอาศัยผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ PhD. ซึ่งใช้เวลาศึกษาสี่ถึงห้าปีในการศึกษาระดับสูง การทำวิจัย และการเขียนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์เข้าหลักสูตรปริญญาเอก โดยทั่วไปต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท และมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (IELTS 6.5) และต้องตรวจสอบมาตรฐานการรับสมัครของแต่ละสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งด้วย